תקנון ותנאי שימוש באתרחברת "שי- לי לתינוק" (להלן: "החברה") – בעלת ומפעילת אתר(להלן האתר:) www.shay4baby.com – שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר האינטרנט שבבעלותה. החברה מעמידה לרשות לקוחותיה/גולשי האתר פלטפורמה מתקדמת (ומשתלמת) לביצוע קניות. כל שימוש באתר ו/או בשירותי האתר הינו כפוף לתנאי שימוש אלו. החברה ומנהלי האתר יישמחו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר על מנת שתפיקו את המירב חווית הגלישה והקניה באתר ובממגוון השירותים בו.

1. כללי:

1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2 זכותה של החברה לשנות את תקנון זה מתי שתמצא לנכון. רק סעיפים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

2. הרשמה לאתר:

2.1  בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. אין החברה שומרת נתוני אשראי, נתוני האשראי מעובדים עם מערכת צד שלישי שמוגנת ע"י חברת סליקה אינטרנטית. מסירת פרטים הינה לשיקול המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם משתמש/גולש שיבחר לא להירשם לאתר, אינו יוכל להשלים את רכישת המוצר אותו רצה לקנות.

2.2 לחברה ו/או למוכרים ניתנת הזכות למנוע ולבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישמוך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים או לא מדוייקים.

2.3 כל רישום גולש יתבצע עם השלמת הרישום במייל שישלח לתיבת הדואר שהוזנה, ולאחר אישור הרשמה הפרטים יאוגרו במרשמי החברה וישמשו ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.

2.4  בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.

2.5 עם הרשמת גולש לאתר תינתן האופציה לסימון שהוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מהחברה. ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS,email , פקס וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים. החברה מתחייבת בזאת שלא להעביר לאף גורם צד שלישי את פרטי הגולשים שבחרו לקבל פרסומות.

.3  מי שרשאי להשתתף במכירות האתר

3.1  כל גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.

3.2  בידי החברה הזכות למנוע ממך השתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות או בחלקן, מבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:

3.1.1  אם הזנת פרטים שיקריים ומזויפים.

3.1.2  אם ביצעת מעשה, מחדל, או כל דבר אשר יכול לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהם שעמם עובדת החברה, לרבות גולשי האתר.

3.1.3  אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

3.1.6 אם הפרת את תנאי הסכם זה.

3.1.7 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

.4 רכישת מוצרים באתר

4.1  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

4.2  החברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר אחר בשוק). החברה ממליצה מהגולשים לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.

4.3  רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קנייה מידית של המוצר.

4.4  באם יתברר לחברה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה תהיה החברה רשאית לבטל את העסקאות שנרכשו. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף והחברה לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו).

4.5  תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה החברה.

5. קישורים באתר

5.1 במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא אין באחריות החברה כל חומר כתוב או אחר שמצוי באותם עמודים, כמו כן החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

.6 אספקת מוצרים

6.1  אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אין החברה אחראית למוצרים שלא הגיעו אל יעדם מסיבות הקלדת פרטי כתובת שגויים. מוצרים שהגיעו פגומים, וזיכוי כספי על המוצרים יתבצע מול החברה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

7. תשלום

7.1  המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ לפי החוק בישראל.

7.2  חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שמסר בעת רכש את המוצר/השירות. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8 להלן.

7.3  במקרה של זיכוי כספי של המוצרים שנרכשו, הזיכוי יתבצע מול החברה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

8. ביטול עסקה

8.1  ביטול הזמנה במכירה כלשהי יתבצעה בכתב בלבד באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה חייבת לכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול.
ביטול יתאפשר אך ורק תוך 24 שעות מרגע הקנייה. ביטולים שיעשו למעלה מ-24 שעות, לא יוכלו לבטל. (ההזמנות הן אישיות ונעשות במיוחד לכל לקוח בהתאם להזמנתו). בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן").

8.2  דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 10% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך (להלן: "דמי ביטול"). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: "עלויות השילוח").

8.3  דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו החברה תוותר על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.

9. ביטול מכירות מצד החברה

9.1  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש והם הגולש כבר רכש את המוצר/השירות הוא יזוכה במלוא הסכום הכספי.

9.2  בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

10. סודיות ופרטיות

10.1  החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.

10.2 מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

.11  אחריות

11.1  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.

12.2  אין החברה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12.3  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

12.4  החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

12.5  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

13. קניין רוחני

13.1  כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה או תוכן שניתן לחברה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

14.  דין ושיפוט

14.1  כל המפר תקנון זה, זהה להפרת הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.